1. LAVA strategiaprosessissa

Strategiatyössä toimintaympäristöä on tarkasteltava mahdollisimman laaja-alaisesti. Lapsivaikutusten arviointiin liittyvä ennakkoarviointi tarjoaa tähän työvälineen. Jotta arviointi olisi mahdollisimman laaja, on syytä tarkastella rinnakkain kahden tai useamman vaihtoehtoisen ratkaisun vaikutuksia lapsiin. Taulukossa on pyritty huomioimaan mahdollisimman erilaisia vaikutuksia, jolloin arviointiprosessin voi kohdistaa yhteen tai useampaan taulukossa kuvattuun kohtaan. Taulukon sisältöä voi tarvittaessa muokata vaikutuskriteereitä muokkaamalla. 

Käytännössä strategiaprosessin yhteydessä toteutettava ennakkoarviointi voi toteutua seuraavalla tavalla:

1. Esittelijä tutustuu aineistoon ja konsultoi lapsiasiahenkilöä.

  • Yhdessä arvioidaan miten lasten ja nuorten kuuleminen on toteutettu.
  • Yhdessä arvioidaan millaista tietoa kokonaisuudessaan päätöksen tueksi tarvitaan

2. Vaikutusten tunnistaminen – ohjetaulukon täyttäminen (Vaikutusten tunnistaminen eri näkökulmista)

  • Esittelijä ja lapsiasiahenkilö sekä mahdollisesta asiantuntijoista koottu ryhmä täyttää ennakkoarviointi lomakkeen.
  • Asiantuntijaryhmä toteuttaa mahdolliset lasten ja nuorten kuulemismenettelyt.

3. Arviointitaulukko päätösvaihtoehdoista ja esitys

  • Arviointitaulukkoa hyödyntämällä tehdään päätösehdotus.

4. Päätöksen seurannasta päättäminen

  • Päätöksen teon yhteydessä sovitaan miten arviointi päätöksen seurannan toteutumisesta järjestetään. 

LAVA-lomake (.doc)

 

2. Muistilappu

Espoon seurakuntayhtymän lapsivaikutusten arvioinnin yhteydessä kokeiltiin niin sanottua muistilappu -käytäntöä.
Muistilapun tarkoituksena on helpottaa työntekijöiden ja luottamushenkilöiden lapseen etuun liittyvien näkökulmien löytämistä.
Muistilappua voi soveltaa seurakuntaneuvostoissa, viranhaltijapäätöksissä ja myös toiminnan suunnittelussa.
Varsinkin seurakuntaneuvoston ja johtokuntien työskentelyssä lapsinäkökulma on selvitettävä jo päätösten valmisteluvaiheessa.
Muistilappu sisältää viisi kysymystä, joihin vastaamalla voidaan arvioida tarvitaanko toiminnan tai päätöksen vaikutusten lisäarviointia.

Muistilapun kysymykset:

Onko valmisteltavalla päätöksellä vaikutuksia lapsiin/nuoriin?
Miten päätös vaikuttaa lasten/nuorten turvallisuuteen?
Miten päätös vaikuttaa lasten/nuorten osallisuuteen?
Miten mahdolliset haittavaikutukset minimoidaan?
Miten selvitetään lasten/nuorten näkemykset asiasta?